Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de  firma

Handelsonderneming Ricard , gevestigd te Strijen

1.    Algemeen

1.1    Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle         
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de vennootschap onder         
firma ‘Handelsonderneming Ricard’ , hierna te noemen ‘Ricard’ .

1.2    Een overeenkomst met Ricard komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is         
bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen         
op het moment waarop Ricard de orderbevestiging verzendt.

1.3    Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij           
slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk door Ricard zijn aanvaard.

1.4    Alle offertes van Ricard zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld. Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke 
behoren, blijven deze eigendom van Ricard, tenzij hiervan uitdrukkelijk en             
schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Ricard         
worden teruggegeven. Tevens behoudt Ricard zich de eventuele bestaande 
rechten uit hoofde van intellectuele en industriele eigendom bij dit alles voor.

2.    Prijzen

2.1    De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding 
geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of             
andere kostensoorten en zijn exclusief B.T.W., verzekerings- en transportkosten,       
tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een of         
andere nadien mocht worden verhoogd, is Ricard gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

3.1    Levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door
Ricard zoveel mogelijk in acht genomen. Ontbinding van de overeenkomst op
grond van overschrijding van de leveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn
indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden.
 
3.2    Het staat Ricard vrij leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.

4. Betaling

4.1    Betaling diet uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te ge-schieden, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 
4.2    Ricard is gerechtigd om, indien de werderpartij in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten.
 
4.3    Te allen tijde is Ricard gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of
de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel
voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van
de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet
is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te
stellen geeft Ricard het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd naar
recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 
4.4    Met recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderin-gen op Ricard te
verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
4.5    De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddelijk opeisbaar bij
niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaidag, wanneer
de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling wordt
verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken
of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in
li-quidatie treedt, of wordt ontbonden.
 
4.6    Wanneer de betaling niet ex artikel 4.1 heeft plaats ge-vonden, is Ricard
gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een
vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de
wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar, indien de
wettelijke rente lager is dan voornoemd percentage; rente over een gedeelte van
de maand wordt berekend als een volle maand.
 
4.7    Voorts is Ricard gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de
wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niettijdige
betaling zijn veroorzaakt. Buitenrechtelijke kosten zijn in ieder geval
verschuldigd wanneer Ricard voor de invordering zich van de hulp van een
derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van
de hoofdsom. Indien Ricard het faillissement van de wederpartij aanvraagt is
deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten
der faillissementsaanvrage verschuldigd.

5. Niet-toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)

5.1    Ricard is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit.
van overmacht is sprake indien Ricard haar verplichtingen niet kan nakomen
als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet
krachtens wet, (een) door haar gegeven garantie(s) of in het verkeer geldende
opvattingen aan haar kunnen worden toegerekend.
 
5.2    Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal
45 aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse
verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van
overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende
overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de
overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is.
Blijkt voor der-gelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder
der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht
getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.

6. Reclames

6.1    De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is
verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Ricard verstrekt.
 
6.2    De wederpartij dient hij de levering de zaken zorgvuldig en tijdig te
controleren. Klachten die betrekking heb-ben op uiterlijk waarneembare
gebreken aan het geleverde, dienen door de wederpartij binnen acht dagen
na levering of binnen acht dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan
de wederpartij rechtstreeks (konden) worden geleverd, aan Ricard ter kennis
te worden gebracht bij aangetekend schrijven inhoudende een duidelijke
en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur.
Bij gebreken, die ten tijde van de levering niet-waarneembaar waren, noch
bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de
wederpartij bin-nen acht dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Ricard
ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.
 
6.3    Vorderingsrechten jegens Ricard ten aanzien van gebreken in de geleverde
zaken, vervallen indien:
- de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn danwel niet op de
hier voor aangegeven wijze aan Ricard ter kennis zijn gebracht;
- Ricard niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de
gegrondheid van de klacht;
- de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld
of onderhouden, zulks ter be-oordeling van Ricard;
- de betrokken zaken na kennisgeving van de klant, alsnog worden
verkocht of tentoongesteld.
 
7. Aansprakelijkheid
 
7.1    De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door Ricard
geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien deze niet door derden
op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die
een gevolg zijn van druk- en materiaalfouten. Voorts vervalt haar
garantieverplichting, alsmede de aansprakelijk voor schade aan het geleverde,
indien wij-ziging door derden worden aangebracht, die niet in op-dracht van
Ricard geschieden, of het geleverde op onoordeelkundige wijze
- zulks ter beoordeling van Ricard - is behandeld of onderhouden.
 
7.2    Ricard is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Ricard, met dien
verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die schade, waartegen
Ricard zich verzekerd heeft, altans redelijkerwijs had behoren te verzekeren.
 
7.3    De wederpartij zal Ricard kosten en schade vergoeden, die voor Ricard het
gevolg zijn van enig tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn
verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem danwel
door hem ingeschakelde derden zal veroorzaakt.
 
7.4    De wederpartij vrijwaart Ricard tegen aanspraken van derden uit hoofd van
industriele en intellectuele eigendommen.
 
7.5    Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht doo Ricard
gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er
voor Ricard tevens ansprakelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 7.1, is Ricard
uitsluitend gehouden tot - zulks ter harer keuze:
- kosteloos herstel van de gebreken;
- levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige
zaken;
- pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de
reeds verzonden factuur, met ont-binding door een schriftelijke
verklaring van de on-derhavige overeenkomst;
- een in overleg met de wederpartij te betalen schade-loosstelling, in welke
vorm dan ook.
 
7.6    De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake
van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor
rekening van de wederpartij. Ricard is alsdan bevoegd de zaken voor rekening
en risico van de wederpartij, eventueel onder een derde, op te slaan.
 
8. Ontbinding
 
8.1    Ricard heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst
op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeelteijk te ontbinden of te
beëindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk
voldoet aan enige verplichting jegens haar, ingeval van surseance van betaling
of faillissement van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens
bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de
overeenkomst, alsmede stillegging of liquidatie van diens onderneming.
 
9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 
9.1    Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde
eigenaar van de door Ricard geleverde zaken. Ricard blijft eigenares van de
geleverde zaken zolang de wederpartij haar vorderingen terzake van de
tegenpresentatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens
eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij de verrichtte of nog
te verrichtten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft
en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten
niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en
kosten.
 
9.2    De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet
gerechtigd de door Ricard geleverde zaken te verpanden. Hij verbindt zich
tegenover derden die daarop een dergelijke recht willen verstigen, op eerste
verlangen van Ricard, te zullen verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.
 
9.3     Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking
of verkochte zaken jegens Ricard niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de
zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij Ricard in voorkomende
gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 
9.4     De wederpartij is verplicht het risico van brand en dief-stal ten aanzien van de
niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Ricard deze
verzekering aan te tonen.
 
10. Intellectuele en industriele eigendom
 
10.1    Het wijzingen of bewerken van door Ricard geleverde zaken, het aanbrengen
van een merk of afbeelding op die zaken waarmee de schijn wordt gewekt
dat dit zaken betreffen die van Ricard afkomstig zijn of door haar zijn bewerkt,
is niet toegestaan. Bij overtreding daarvan verbeurt de wederpartij, na daartoe
door Ricard in gebreke te zijn gesteld, een boete van € 470,- per overtreding en
per dag, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.
 
10.2    Indien door overtreding van het bepaalde in het vorige lid Ricard of een van
haar leveranciers schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden
haar danwel haar wederpartij (en) te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen,
onverminderd het bepaalde in het vorige lid.
 
11. Geschillen en toepasselijk recht
 
11.1    Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uit-sluitend worden berecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.
 
11.2    De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten.
Drukwerk en printwerk is gepersonaliseerd en kan niet weer gebruikt worden.
Het is een "maat product", daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing
op de verkoop van drukwerk en printwerk aan zowel bedrijven als consumenten.